ఈ వెబ్సైటులోని తెలుగు కోట్స్ డైరెక్ట్ గా మీ whatsappకు రావాలనుకుంటే 9951836436 నెంబర్ ను మీ మొబైల్ లో pungii.com అని ఫీడ్ చేసుకొని send quotes అని whatsapp message మీ మొబైల్ నుండి పంపండి.ఈ వెబ్సైటు లో అప్లోడ్ చెయ్యగానే మీ whatsapp నెంబర్ కి తెలుగు కోట్స్ వస్తాయి Thank you

New Quotes కొత్తగా జతపరిచినవి

NEWకొత్త శుభరాత్రి కొటేషన్స్ CLICK HERE

NEWగుడ్ మార్నింగ్ IMAGES CLICK HERE

NEW TELUGU GOOD NIGHT QUOTES CLICK HERE

NEW Good Morning Quotes In Telugu Images తెలుగు గుడ్ మార్నింగ్ కోట్స్ CLICK HERE

simple tips to get rid of black heads

In todays life most the youth are showing a great interest in good looking face.Youth specially girls area head in maintaining their beauty.
For these people black heads have became big problem.Specially black heads on the nose have become a big black spot in the process of maintaining their beauty for the youth.
HOW THESE BLACK HEADS ARE FORMED;
We are very much familiar that the human skin is made up of innumerable number of pores.Sebaceous glands are present under the layers of skin and these sebaceous glands secrete oils in order to keep the skin supple.sometimes when these pores become clogged or blocked with excess of sebum and because of this clogging the black heads appear on the skin.
some times black heads also appear because of dead skin cells getting filled up in the pores of the skin.
Some people go on scrubbing the face inorder to remove the black heads but that is not going to solve the problem it is going to make the problem more worse.
REASONS FOR CAUSING OF BLACK HEADS;
As we have seen that the black heads are formed due to excessive secretion of sebaceous oil the question is why this oil is secreted in the excessive quantity.
The following are some common reasons why the oil is secreted in large quantity.
Stress
harmonal changes
unclean skin
smoking
alchohol
usage of cosmetics
inheritence
HOW CAN WE GET RID OF THESE BLACK HEADS
Some natural ways in order to reduce the black heads are tomato wash,lemon scrub,honey massage,tooth paste rub,egg wash etc.
WATCH BELOW VIDEO FOR MORE INFORMATION
The video source is MANA HEALTH AND MORE a you tube channel

No comments:

Post a Comment

కొత్త కోట్స్ New Quotes

NEW గుడ్ మార్నింగ్ IMAGES CLICK HERE

NEW TELUGU GOOD NIGHT QUOTES CLICK HERE

NEW Good Morning Quotes In Telugu Images తెలుగు గుడ్ మార్నింగ్ కోట్స్ CLICK HERE

good night messages in telugu

కొత్త శుభరాత్రి కొటేషన్స్

please subscribe to our website

ప్రక్కనున్న బెల్ సింబల్ నొక్కి మా websiteను subscribe చేసుకోండి. కొత్త telugu quotes అప్లోడ్ చెయ్యగానే మీకు message / notification తో తెలియపరుస్తాము .Thank you