ఈ వెబ్సైటులోని తెలుగు కోట్స్ డైరెక్ట్ గా మీ whatsappకు రావాలనుకుంటే 9951836436 నెంబర్ ను మీ మొబైల్ లో pungii.com అని ఫీడ్ చేసుకొని send quotes అని whatsapp message మీ మొబైల్ నుండి పంపండి.ఈ వెబ్సైటు లో అప్లోడ్ చెయ్యగానే మీ whatsapp నెంబర్ కి తెలుగు కోట్స్ వస్తాయి Thank you

New Quotes కొత్తగా జతపరిచినవి

NEWగుడ్ మార్నింగ్ IMAGES CLICK HERE

NEW TELUGU GOOD NIGHT QUOTES CLICK HERE

NEW Good Morning Quotes In Telugu Images తెలుగు గుడ్ మార్నింగ్ కోట్స్ CLICK HERE

USAGE OF OXYTOCIN INJECTION IN FRUITS VEGETABLES AND ANIMALS

Oxytocin injection is widely being misued for getting more milk from cattle and for getting high yield of fruits and vegetables.

 Recent media reports indicate that oxytocin is being  misused on large scale.

WHY IT IS USED ON LARGE SCALE
The drug is cheap and readily available in local market. It has got many names in the local market.Because of low cost and availability oxytocin is used on large scale.

USING OXYTOCIN FOR MORE MILK
Greedy milkman uses oxytocin injection by injecting it into the cow/buffalo in the mistaken notion that it produces extra milk.

HOW IT IS USED IN PLANTS
oxitocin is injected into plants and climbers which grow them more fast. In second phase the fruit and vegetable growers again inject oxytocin in to fruits and vegetables to enlarge their size in a short time.

FRUITS AND VEGETABLES ON WHICH OXYTOCIN IS USED:
Oxytocin injection is mainly injected in bottle gourd, bitter gourd, pumpkin, spinach, watermelon, brinjal, cucumber, etc.

EFFECTS OF OXYTOCIN:
 It has been held responsible for uterine cancers, male impotence, excessive hair and early or erratic periods on woman, balding for man and early development of breasts (for both sexes). It is considered harmful for the eyes, especially in children. The hormone affects the reproductive ability of woman. Its most common symptoms are exhaustion and loss of energy.
Video source NEWS EXPRESS a you tube channel.
ALSO READ FALCON9 THE REUSED ROCKET OF SPACEX

No comments:

Post a Comment

కొత్త కోట్స్ New Quotes

NEW గుడ్ మార్నింగ్ IMAGES CLICK HERE

NEW TELUGU GOOD NIGHT QUOTES CLICK HERE

NEW Good Morning Quotes In Telugu Images తెలుగు గుడ్ మార్నింగ్ కోట్స్ CLICK HERE

good night messages in telugu

please subscribe to our website

ప్రక్కనున్న బెల్ సింబల్ నొక్కి మా websiteను subscribe చేసుకోండి. కొత్త telugu quotes అప్లోడ్ చెయ్యగానే మీకు message / notification తో తెలియపరుస్తాము .Thank you