ఈ వెబ్సైటులోని తెలుగు కోట్స్ డైరెక్ట్ గా మీ whatsappకు రావాలనుకుంటే 9951836436 నెంబర్ ను మీ మొబైల్ లో pungii.com అని ఫీడ్ చేసుకొని send quotes అని whatsapp message మీ మొబైల్ నుండి పంపండి.ఈ వెబ్సైటు లో అప్లోడ్ చెయ్యగానే మీ whatsapp నెంబర్ కి తెలుగు కోట్స్ వస్తాయి Thank you

New Quotes కొత్తగా జతపరిచినవి

NEWగుడ్ మార్నింగ్ IMAGES CLICK HERE

NEW TELUGU GOOD NIGHT QUOTES CLICK HERE

NEW Good Morning Quotes In Telugu Images తెలుగు గుడ్ మార్నింగ్ కోట్స్ CLICK HERE

Powerful Telugu Quotes which Inspires when you are in depression

Life is not a smooth journey you have to face number of problems at every step of your life.So there is requirement of some boosting for all of us at every corner of the life's journey.If you are searching for the telugu quotes which inspires you in the state of depression then this post is meant for you.Here you can get the beautiful saying which is prepared by undergoing lot of observation .These Powerful Telugu Quotes which Inspires when you are in depression are easily shareable with the help of image sharer.This is the quote which definitely attracts you and inspires you....

Powerful Telugu Quotes which Inspires when you are in depression


neelo unna shakthini
prapanchaaniki parichayam cheyadaanike
jeevitham ninnu
kashtaala paalu chestundi
This says that when you are in the deep troubles remember that the life gives you troubles only to make the world know your power.This quote in telugu language has a deep meaning.This mainly means that when you are subjected to intense pressure by the life problems ,we must not fall in to the depression we have to fight against the troubles and find the ways which leads to the success in the life.
In todays life we know every work is very hard to get fullfilled so in the path of solving the works we fall in the tension and anxiety develps in us which ultimately leads to the dropping of power to do the work in such cases boosting is required to all sorts of people.In that type of occassions if you just share some powerful quotes which are in our mother language telulgu then those quotes will inspire them by touching their hearts.

Here iam also presenting you a amazing quote which says about the problems you are facing.Generally people will say that the problems we are facing are the problems which are created by the god an they say that the god is trying to test the patience. But actually according to the theory of karma what ever problem we are facing today are nothing but the results of the bad karma which we have done in the past.Look at this quote which is in language telugu and which is carrying a beautiful message for the life .....

Inspirational Quotes In Telugu


e thandraina
thana biddala thala raathalu
thane cedugaa raasukodu
mana thala raathalu maname raasukunataam
devudu kaadu.
This give you the clear knowledge about the karma siddaantham so if you want to enjoy the life with all good things then your karmic account in the past must be beautiful with full of good things.So this quote is presented in telugu language so as to reach to m,ore number of people in the telugu areas.

Good Quotes For Telugu Speaking People

ee prapanchamlo
ninnu santhosha pettet vyakthi
nuvvu thappa 
marokaru leru
This is a special type of quote which deals with the happiness and explains you the knowledge in sweet telugu language.This says you that if you want to be happy in the life then you must not depend on the other people because dependency always brings you unhappiness.In the whole world there is one and only one person who can make you hapy and thah one person is yourself.This is because the happiness is a choice and it is not a result so in your life you can make the choice and be happy.

Life Quotes In Telugu

One more amazing image with stunning quotations in the language which is second largest speaking in india telugu is here for you .This quote carries a wonderful message for and says you not to lie to the people those who believe in you and also warns you not to believe the people those who says lie to you.If you follow this principle tis make you successful in your life and helps you to shine in the large group of people.
In todays life many people are living a life by cheating the other people so the above beautiful sametha in telugu  helps you to be aware of that type of people.I hink you have a satisfied with the Powerful Telugu Quotes which Inspires when you are in depression thank you for visiting pleae visit frequently to get fresh quotes.

No comments:

Post a Comment

కొత్త కోట్స్ New Quotes

NEW గుడ్ మార్నింగ్ IMAGES CLICK HERE

NEW TELUGU GOOD NIGHT QUOTES CLICK HERE

NEW Good Morning Quotes In Telugu Images తెలుగు గుడ్ మార్నింగ్ కోట్స్ CLICK HERE

good night messages in telugu

please subscribe to our website

ప్రక్కనున్న బెల్ సింబల్ నొక్కి మా websiteను subscribe చేసుకోండి. కొత్త telugu quotes అప్లోడ్ చెయ్యగానే మీకు message / notification తో తెలియపరుస్తాము .Thank you