ఈ వెబ్సైటులోని తెలుగు కోట్స్ డైరెక్ట్ గా మీ whatsappకు రావాలనుకుంటే 9951836436 నెంబర్ ను మీ మొబైల్ లో pungii.com అని ఫీడ్ చేసుకొని send quotes అని whatsapp message మీ మొబైల్ నుండి పంపండి.ఈ వెబ్సైటు లో అప్లోడ్ చెయ్యగానే మీ whatsapp నెంబర్ కి తెలుగు కోట్స్ వస్తాయి Thank you

New Quotes కొత్తగా జతపరిచినవి

NEWకొత్త శుభరాత్రి కొటేషన్స్ CLICK HERE

NEWగుడ్ మార్నింగ్ IMAGES CLICK HERE

NEW TELUGU GOOD NIGHT QUOTES CLICK HERE

NEW Good Morning Quotes In Telugu Images తెలుగు గుడ్ మార్నింగ్ కోట్స్ CLICK HERE

August 20, 2017

good quotes in telugu on life free download

by , in
If you love telugu quotes and searching for some thoughts which inspire you by revealing the lessons of life then you are in the right place.The messages in telugu language which you are going to come across in this site definitely will make you surprise.Specially this post with the heading good quotes in telugu on life free download is a rare quote prepared carefully for you please go through it and share to your friends on facebook or whats app if you feel to be good.

telugu quotations on inspiration 

The thought which is given below says about the mind and the thoughts.
It goes like this...telugu quote in english font..
           click here for more quotes
                manassu udyaanavanam laantidi
                  aalochanalu vitthannaallantivi
                  poola mokkalu molavaalanna
                      mulla chetlu mollavaalanna
                       mana chethullone undi


telugu quotations images


The above wonderful telugu quotations images compares the mind as the garden and thoughts as the seeds.So it says that the type of trees which grow in the garden depends on you and it is present in your hands,it means that if you create positive thoughts and good thoughts you will be happy this happiness in the above telugu quotes in telugu font is compared to the plants which bears the flowers.and it also says you that if you create bad thoughts and negative thoughts then it leads to unhappiness in your life and this unhappiness in the above telugu quotations on inspiration is compared to the plants or trees which bears the thorns.
So the beautiful message in the above telugu image is that every thing is in your thoughts if you want to be happy you have to create positive thoughts.
Hope you are satisfied with the good quotes in telugu on life free download please share the image and like our face book page shubhaakaankshalu

August 05, 2017

Independence day quotes in telugu 2017

by , in
We are going to celebrate independence day on 15th august 2017.We are very much excited and happy to see our national flag being hosted on the independence day.So here i will provide you with beautiful independence day wishes in telugu language in the post headed by Independence day quotes in telugu 2017.You can very easily download these quotes and share these quotes in telugu on the independence day with your friends so that to fill their hearts with lot of spirit of independence.On this day every on will be so much eager and excited to share the wishes to the friends and relatives.If you share the wishes in your mother tonguage telugu it will be more touching and more effective.Your friends and relatives will definitely love these telugu quotes so that tghey will inturn share these in their friends circle.

Independence day quotes in telugu 2017 

On this auspicious occassion we have to remember the sacrifices made by the great freedom fighters in those days who spent their entire life in fighting for the independence.We have to remember the pains and efforts which were put by the great leaders of india to make the british people to go out of the country.
TELUGU INDEPENDENC QUOTE
We are going to celebrate independence day on 15th august 2017.We are very much excited and happy to see our national flag being hosted on the independence day.So here i will provide you with beautiful independence day wishes in telugu language in the post headed by Independence day quotes in telugu 2017.You can very easily download these quotes and share these quotes in telugu on the independence day with your friends so that to fill their hearts with lot of spirit of independence.On this day every on will be so much eager and excited to share the wishes to the friends and relatives.If you share the wishes in your mother tonguage telugu it will be more touching and more effective.Your friends and relatives will definitely love these telugu quotes so that tghey will inturn share these in their friends circle.

Telugu Quotes On Independence Day 2017 


This time the independence day is going to be more sweet because you are going to share the wishes of independence day in telugu which is the second largest speaking language and which is calles as itallian of the east and which is  the sweetest language.You can just share your favourite quote among your friends circle with the help of image sharer.
Hope your hearts are filled with lots of freedom spirit and you have got the more enthusiasm by going through this post Independence day quotes in telugu 2017.Share this quote immediately and spread the spirit of freedom among the indians.Thank you for visiting the site. JAI HIND.

కొత్త కోట్స్ New Quotes

NEW గుడ్ మార్నింగ్ IMAGES CLICK HERE

NEW TELUGU GOOD NIGHT QUOTES CLICK HERE

NEW Good Morning Quotes In Telugu Images తెలుగు గుడ్ మార్నింగ్ కోట్స్ CLICK HERE

good night messages in telugu

కొత్త శుభరాత్రి కొటేషన్స్

please subscribe to our website

ప్రక్కనున్న బెల్ సింబల్ నొక్కి మా websiteను subscribe చేసుకోండి. కొత్త telugu quotes అప్లోడ్ చెయ్యగానే మీకు message / notification తో తెలియపరుస్తాము .Thank you