ఈ వెబ్సైటులోని తెలుగు కోట్స్ డైరెక్ట్ గా మీ whatsappకు రావాలనుకుంటే 9951836436 నెంబర్ ను మీ మొబైల్ లో pungii.com అని ఫీడ్ చేసుకొని send quotes అని whatsapp message మీ మొబైల్ నుండి పంపండి.ఈ వెబ్సైటు లో అప్లోడ్ చెయ్యగానే మీ whatsapp నెంబర్ కి తెలుగు కోట్స్ వస్తాయి Thank you

New Quotes కొత్తగా జతపరిచినవి

NEWగుడ్ మార్నింగ్ IMAGES CLICK HERE

NEW TELUGU GOOD NIGHT QUOTES CLICK HERE

NEW Good Morning Quotes In Telugu Images తెలుగు గుడ్ మార్నింగ్ కోట్స్ CLICK HERE

Independence day quotes in telugu 2017

We are going to celebrate independence day on 15th august 2017.We are very much excited and happy to see our national flag being hosted on the independence day.So here i will provide you with beautiful independence day wishes in telugu language in the post headed by Independence day quotes in telugu 2017.You can very easily download these quotes and share these quotes in telugu on the independence day with your friends so that to fill their hearts with lot of spirit of independence.On this day every on will be so much eager and excited to share the wishes to the friends and relatives.If you share the wishes in your mother tonguage telugu it will be more touching and more effective.Your friends and relatives will definitely love these telugu quotes so that tghey will inturn share these in their friends circle.

Independence day quotes in telugu 2017 

On this auspicious occassion we have to remember the sacrifices made by the great freedom fighters in those days who spent their entire life in fighting for the independence.We have to remember the pains and efforts which were put by the great leaders of india to make the british people to go out of the country.
TELUGU INDEPENDENC QUOTE
We are going to celebrate independence day on 15th august 2017.We are very much excited and happy to see our national flag being hosted on the independence day.So here i will provide you with beautiful independence day wishes in telugu language in the post headed by Independence day quotes in telugu 2017.You can very easily download these quotes and share these quotes in telugu on the independence day with your friends so that to fill their hearts with lot of spirit of independence.On this day every on will be so much eager and excited to share the wishes to the friends and relatives.If you share the wishes in your mother tonguage telugu it will be more touching and more effective.Your friends and relatives will definitely love these telugu quotes so that tghey will inturn share these in their friends circle.

Telugu Quotes On Independence Day 2017 


This time the independence day is going to be more sweet because you are going to share the wishes of independence day in telugu which is the second largest speaking language and which is calles as itallian of the east and which is  the sweetest language.You can just share your favourite quote among your friends circle with the help of image sharer.
Hope your hearts are filled with lots of freedom spirit and you have got the more enthusiasm by going through this post Independence day quotes in telugu 2017.Share this quote immediately and spread the spirit of freedom among the indians.Thank you for visiting the site. JAI HIND.

No comments:

Post a Comment

కొత్త కోట్స్ New Quotes

NEW గుడ్ మార్నింగ్ IMAGES CLICK HERE

NEW TELUGU GOOD NIGHT QUOTES CLICK HERE

NEW Good Morning Quotes In Telugu Images తెలుగు గుడ్ మార్నింగ్ కోట్స్ CLICK HERE

good night messages in telugu

please subscribe to our website

ప్రక్కనున్న బెల్ సింబల్ నొక్కి మా websiteను subscribe చేసుకోండి. కొత్త telugu quotes అప్లోడ్ చెయ్యగానే మీకు message / notification తో తెలియపరుస్తాము .Thank you